ΚΕΔΙΒΜ Περιβαλλοντική πιστοποίηση με το ISO 14001 – ΔΥΠΑ

To πρόγραμμα δια βίου μάθησης  με τίτλο “περιβαλλοντική πιστοποίηση με το ISO 14001”  οργανώθηκε για την κατάρτιση ανέργων μέσω προγραμμάτων κατάρτισης της ΔΥΠΑ (Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης).

 

 

Σκοπός του προγράμματος

Η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στο πιο γνωστό πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης, το ISO 14001. To ISO 14001 μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς αφού αποτελεί ανεξάρτητο πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης από την εκάστοτε οικονομική δραστηριότητα αλλά και το μέγεθος του φορέα. Έτσι μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους κλάδους της βιομηχανίας, στις μεταφορές, σε δημόσιους οργανισμούς, σε υπηρεσίες (π.χ. τουρισμός) ακόμα και σε στρατιωτικούς οργανισμούς και σώματα ασφαλείας.

 

Οι γνώσεις που θα αποκτήσουν οι καταρτιζόμενοι

 • Θα γνωρίσουν τις βασικές αρχές της ποιότητας, της πιστοποίησης και της διαπίστευσης.
 • Θα γνωρίσουν τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα της εποχής μας για τα οποία απαιτείται περιβαλλοντική διαχείριση από δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς.
 • Θα γνωρίσουν τις βασικές αρχές του ISO 14001 όπως θέματα διοίκησης και οργάνωσης, σύνταξης περιβαλλοντικής πολιτικής, σύνταξη περιβαλλοντικών πλευρών, περιβαλλοντικών πλευρών και περιβαλλοντικών στόχων.
 • Θα γνωρίσουν να συντάσσουν ανασκοπήσεις για την διοίκηση, να συντάσσουν δείκτες ποιότητας, στόχους ποιότητας, εκτιμήσεις κινδύνου και δείκτες περιβαλλοντικής επίδοσης.
 • Θα γνωρίσουν την διαχείριση ανθρωπίνων πόρων σε ότι αφορά το ΙSO 14001.
 • Θα γνωρίσουν τις βασικές αρχές της επιθεώρησης, ιδιαίτερα της εσωτερικής επιθεώρησης, τις έννοιες της “μη συμμόρφωσης”, “διορθωτικών ενεργειών”, “προληπτικών ενεργειών”, “λιστών ελέγχου” κ.α.

 

Οι δεξιότητες που θα αποκτήσουν οι καταρτιζόμενοι

 • Θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τα μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα της εποχή μας και την διεθνή και ελληνική προσπάθεια αντιμετώπισής τους.
 • Θα είναι σε θέση να συντάξουν την “περιβαλλοντική πολιτική” του οργανισμού τους.
 • Θα είναι σε θέση να προσδιορίσουν τις “περιβαλλοντικές πλευρές” και τις “περιβαλλοντικές επιπτώσεις” του οργανισμού τους.
 • Θα είναι σε θέση να συντάξουν δείκτες περιβαλλοντικής επίδοσης.
 • Θα είναι σε θέση να κάνουν εσωτερική επιθεώρηση και να συντάξουν εκθέσεις “μη συμμορφώσεων”.
 • Θα είναι σε θέση να κάνουν εκτιμήσεις κινδύνου και να προσδιορίσουν περιβαλλοντικές απειλές και ευκαιρίες.

 

Οι ικανότητες που θα αποκτήσουν οι καταρτιζόμενοι

 • θα μπορούν να γίνουν υπεύθυνοι ποιότητας για το ISO 14001 στον οργανισμό που εργάζονται.
 • θα μπορούν να γίνουν εσωτερικοί επιθεωρητές για το ISO 14001 στον οργανισμό που εργάζονται.
 • Θα μπορούν να παρέχουν εκπαίδευση για το ISO 14001 στον οργανισμό που εργάζονται.

 

 

Το πρόγραμμα αποτελείται από τις εξής θεματικές ενότητες:

 1. Εισαγωγή στη ποιότητα. Βασικές αρχές της ποιότητας. Βασικοί ορισμοί της ποιότητας. Γνωριμία με το σύστημα ποιότητας που εφαρμόζεται στη χώρα μας (ΕΣΥΔ, ΕΛΟΤ, ΕΙΜ). Οι έννοιες της πιστοποίησης και της διαπίστευσης και από ποιους οργανισμούς παρέχονται τα σχετικά πιστοποιητικά. Γνωριμία με τις αρχές του ΙSO 14001.
 2. Εισαγωγή στη περιβαλλοντική διαχείριση. Τα μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα της εποχής μας, προκλήσεις, διεθνή συνεργασία και διεθνείς δεσμεύσεις.
 3. Βασικές αρχές εφαρμογής του ISO 14001. H σύνταξη της περιβαλλοντικής πολιτικής του οργανισμού καθώς και των περιβαλλοντικών πλευρών, των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των περιβαλλοντικών του στόχων. Η έννοια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος.
 4. H διαχείριση του προσωπικού σύμφωνα με το ISO 14001. Η διαχείριση του προσωπικού (προσόντα, περιγραφή θέσεων εργασίας, εξουσιοδοτήσεις), καθήκοντα διευθυντή και όλων των εμπλεκόμενων.
 5. Η εσωτερική και εξωτερική επιθεώρηση. Οι διαφορές της εσωτερικής και εξωτερικής επιθεώρησης και  οι έννοιες της μη συμμόρφωσης και των διορθωτικών ενεργειών. Ο τρόπος διενέργειας της εσωτερικής επιθεώρησης.
 6. Η ανασκόπηση από τη διοίκηση κατά την εφαρμογή του ISO 14001. O τρόπος σύνταξης μιας ανασκόπησης από τη διοίκηση, οι δείκτες ποιότητας και οι εκτιμήσεις κινδύνου.

 

 

Διάρκεια προγράμματος: Η συνολική διάρκεια του προγράμματος 100 ώρες οι οποίες διαρθρώνονται ως εξής:

 • 35 ώρες εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω του προγράμματος ΜS Teams.
 • 35 ώρες δια ζώσης διδασκαλία σε αίθουσα του πανεπιστημίου.
 • 30 ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης μέσω moodle.

 

 

 

Αναλυτικότερα οι ώρες εκπαίδευσης ανά θεματική ενότητα διαχωρίζονται ως εξής:

 

 1. Βασικές γνώσεις

1.Εισαγωγή στη ποιότητα. Συνολικής διάρκειας 8 ωρών και αποτελείται από τις εξής υποενότητες που θα διδαχθούν όλες με εξ αποστάσεως εκπαίδευση:

 1. Α1. H έννοια της ποιότητας, της πιστοποίησης και της διαπίστευσης. Οι έννοιες της ποιότητας όπως έχουν δοθεί διαχρονικά από τους «γκουρού» της ποιότητας. Διάρκεια 2 ώρες. Εισηγητής: Πέτρος Καρκαλούσος
 2. Α2. Τα πρότυπα ποιότητας και ποιοι οργανισμοί τα εκδίδουν στην Ελλάδα και διεθνώς. Διάρκεια 2 ώρες. Εισηγητής: Πέτρος Καρκαλούσος
 3. Α3. Το σύστημα ποιότητας στην Ελλάδα, οι οργανισμοί ΕΙΜ, ΕΛΟΤ, ΕΣΥΔ. Διάρκεια 2 ώρες. Εισηγητής: Πέτρος Καρκαλούσος
 4. Α4. Ο κύκλος του Deming, η έννοια και η διαδικασία της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας. Διάρκεια 2 ώρες. Εισηγητής: Πέτρος Καρκαλούσος

 

2. Εισαγωγή στη περιβαλλοντική διαχείριση. Αυτή η ενότητα θα είναι διάρκειας 30 ωρών και θα είναι εξ’ ολοκλήρου ασύγχρονη εκπαίδευση.

 1. Β1. Η κλιματική αλλαγή και ποιες οι διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις για την αντιμετώπισή της. Οι περιβαλλοντικές, ανθρωπιστικές, οικονομικές και γεωπολιτικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.  Διάρκεια 5 ώρες. Εισηγητής: Μαρία Τράπαλη
 2. Β2. Η μείωση της βιοποικιλότητας, οι Ευρωπαϊκές και διεθνείς συνθήκες για την αντιμετώπισή της (Natura, συνθήκη Ramsar, Εθνικοί δρυμοί, θαλάσσια πάρκα). Διάρκεια 10 ώρες. Εισηγητής: Πέτρος Καρκαλούσος
 3. Β3. Η ρύπανση του εδάφους, του αέρα και των υδάτων. Χημική, ραδιενεργή και βιολογική ρύπανση. Η ρύπανση από βιολογικά απόβλητα. Η σύγχρονη διαχείριση όλων των αποβλήτων. Διάρκεια 5 ώρες.  Εισηγητής: Μαρία Τράπαλη
 4. Β4. Η τρύπα του όζοντος, οι επιπτώσεις της και οι διεθνείς συνθήκες αντιμετώπισής της. Διάρκεια 5 ώρες. Εισηγητής: Αργυρώ Φραγκάκη
 5. Β5. Ο κύκλος ζωής και το ανθρακικό αποτύπωμα των προϊόντων. Διάρκεια 5 ώρες. Εισηγητής: Αργυρώ Φραγκάκη

 

2. Εξειδικευμένες γνώσεις

3. Βασικές αρχές εφαρμογής του ISO 14001. Αυτή η ενότητα θα είναι εξ ολοκλήρου δια ζώσης και θα είναι διάρκειας 30 ωρών. Τα μαθήματα θα διεξαχθούν σε έξι διαφορετικές ημέρες σε αίθουσα του ΠΑΔΑ.

 1. Γ1. Ο καθορισμός του πλαισίου λειτουργίας του οργανισμού. Η έννοια των ενδιαφερόμενων μερών. Θα δουλέψουν οι καταρτιζόμενοι ανά ομάδες σε συγκεκριμένο παράδειγμα σύνταξης του πλαισίου λειτουργίας ενός υποθετικού οργανισμού που θα πιστοποιηθεί με το ISO 14001. Σε σχέση με το ISO 14001 θα αναπτυχθεί η παράγραφος 4. Διάρκεια 6 ώρες. Εισηγητής: Πέτρος Καρκαλούσος
 2. Γ2. Oι περιβαλλοντικές δεσμεύσεις της ηγεσίας και η σύνταξη της περιβαλλοντικής πολιτικής του οργανισμού. Σε αυτή την υποενότητα θα δουλέψουν οι καταρτιζόμενοι ανά ομάδες σε συγκεκριμένο παράδειγμα σύνταξης της περιβαλλοντικής πολιτικής ενός οργανισμού που θα πιστοποιηθεί με το ISO 14001 όπου θα αναφέρονται και θα αναλύονται οι περιβαλλοντικές δεσμεύσεις της ηγεσίας. Θα αναπτυχθεί και θα αναλυθεί η παράγραφος 5 του ISO 14001. Διάρκεια 6 ώρες. Εισηγητής: Αργυρώ Φραγκάκη
 3. Γ3. Ο περιβαλλοντικός σχεδιασμός. Η σύνταξη και η ανάπτυξη των περιβαλλοντικών πλευρών και επιπτώσεων της λειτουργίας του οργανισμού. Οι καταρτιζόμενοι θα ασκηθούν σε μικρές ομάδες στη σύνταξη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός υποθετικού οργανισμού. Θα αναπτυχθεί και θα αναλυθεί η παράγραφος 6.1 του ISO 14001. Διάρκεια 6 ώρες. Εισηγητής: Πέτρος Καρκαλούσος
 4. Γ4. Η σύνταξη των περιβαλλοντικών στόχων, ο σχεδιασμός για την επίτευξη τους και οι περιβαλλοντικοί δείκτες. Οι καταρτιζόμενοι θα ασκηθούν σε μικρές ομάδες στη σύνταξη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός υποθετικού οργανισμού. Θα αναπτυχθεί και θα αναλυθεί η παράγραφος 6.2 του ISO 14001. Διάρκεια 6 ώρες. Εισηγητής: Ειρήνη Λεϊμονή
 5. Γ5. Oι ανθρώπινοι και υλικοί πόροι και η εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία του πιστοποιημένου οργανισμού. Αξιολόγηση προμηθευτών και παρόχων. Oι καταρτιζόμενοι θα εκπαιδευτούν στη σύνταξη σχετικού ερωτηματολογίου σε μικρές ομάδες. Θα αναπτυχθούν και θα αναλυθούν οι παράγραφοι 7.1-7.4 του ISO 14001. Διάρκεια 6 ώρες. Εισηγητής: Ειρήνη Λεϊμονή

 

4. H διαχείριση του προσωπικού σύμφωνα με το ISO 14001. Αυτή η ενότητα θα διδαχθεί εξ ολοκλήρου δια ζώσης και θα είναι διάρκειας 5 ωρών.

 1. Δ1. Η περιγραφή θέσεων εργασίας (job description) σύμφωνα με το ISO 14001. Θα διδαχθεί η παράγραφος Α.5.3. Διάρκεια 2 ώρες. Εισηγητής: Ειρήνη Λεϊμονή
 2. Δ2. Οι εξουσιοδοτήσεις του προσωπικού και η εκτίμηση της επαγγελματικής του επάρκειας. Θα διδαχθεί η παράγραφος Α.7.2 Διάρκεια 2 ώρες. Εισηγητής: Ειρήνη Λεϊμονή
 3. Δ3. Αξιολόγηση προσωπικού. Παράδειγμα σύνταξης σχετικού ερωτηματολογίου. Διάρκεια 1 ώρες. Εισηγητής: Ειρήνη Λεϊμονή

 

5. Η εσωτερική και εξωτερική επιθεώρηση. Η ενότητα θα διδαχθεί με διδασκαλία εξ αποστάσεως(16 ώρες). Θα διδαχθεί η παράγραφος 9.2 του προτύπου και στοιχεία από το ISO 19011.

 1. Ε1. Οι βασικές αρχές της επιθεώρησης. Θα διδαχθεί η παράγραφος 4 του προτύπου ISO 19011. Διάρκεια 2 ώρες. Εισηγητής: Αργυρώ Φραγκάκη
 2. Ε2. Η διαχείριση του προγράμματος επιθεώρησης. Θα διδαχθεί η παράγραφος 5 του προτύπου 19011. Διάρκεια 4 ώρες. Εισηγητής: Αργυρώ Φραγκάκη
 3. Ε3. Τα είδη της εσωτερικής επιθεώρησης (οριζόντια/κάθετη) και της εξωτερικής επιθεώρησης (1ου, 2ου, 3ου μέρους). Διάρκεια 2 ώρες. Εισηγητής: Αργυρώ Φραγκάκη
 4. Ε4. Η διαδικασία της εσωτερικής επιθεώρησης. Προσομοίωση μιας επιθεώρησης από τους καταρτιζόμενους. Διάρκεια 6 ώρες. Εισηγητής: Αργυρώ Φραγκάκη
 5. Ε5. Τα προσόντα και οι ικανότητες που πρέπει να έχει ένας επιθεωρητής. Διάρκεια 2 ώρες. Εισηγητής: Αργυρώ Φραγκάκη

 

6. Η ανασκόπηση από διοίκηση κατά την εφαρμογή του ISO14001. Η ενότητα θα διδαχθεί με διδασκαλία εξ αποστάσεως (11 ώρες).

 1. ΣΤ1. Περιεχόμενο ανασκόπησης από τη διοίκηση κατά την εφαρμογή του ISO 14001. Διάρκεια 2 ώρες. Εισηγητής: Ειρήνη Λεϊμονή
 2. ΣΤ2. Εισαγωγή στην εκτίμηση κινδύνου. Σχετικά παραδείγματα βιομηχανικών κινδύνων. Διάρκεια 2 ώρες. Η έννοια της συνεχούς βελτίωσης, μη συμμορφώσεις και διορθωτικές ενέργειες. Διάρκεια 2 ώρες. Εισηγητής: Ειρήνη Λεϊμονή
 3. ΣΤ3. Η αξιολόγηση της περιβαλλοντικής επίδοσης. Θα αναλυθεί η παράγραφος 9.3 του προτύπου. Σχετικά παραδείγματα βιομηχανικών κινδύνων. Διάρκεια 2 ώρες. Σύνταξη μελέτης περίπτωσης για την περιβαλλοντική επίδοση του οργανισμού (6.5). Σχετικά παραδείγματα βιομηχανικών κινδύνων. Διάρκεια 3 ώρες. Εισηγητής: Ειρήνη Λεϊμονή

 

Εξετάσεις, θα γίνουν με την βοήθεια πιστοποιημένης εταιρείας.