Χώροι δραστηριότητας του εργαστηρίου

Εργαστήριο K13-206, Εργαστήριο βιοχημείας – Κλινικής Χημείας, τομέας Ιατρικών Εργαστηρίων. To υπάρχον εργαστήριο βιοχημείας – κλινικής χημείας έχει διττό ρόλο του ως εργαστήριο βιοχημείας και κλινικής χημείας. Διαθέτοντας κατά βάση εξοπλισμό κλινικής χημείας (δύο βιοχημικούς αναλυτές και δύο ανοσοχημικούς αναλυτές) αλλά και πολλά άλλα συνοδευτικά όργανα (φωτόμετρα διαφόρων τύπων συμπεριλαμβανομένου φωτόμετρου ELISA, εξοπλισμό ηλεκτροφόρησης και πυκνόμετρο, ζυγούς, φυγοκέντρους, πεχάμετρα κ.α.). Ο εξοπλισμός προσομοιάζει των βιοχημικών εργαστηρίων νοσοκομείων και διαγνωστικών κέντρων (διαθέτει επιπλέον και ένα μικρό σύστημα μηχανοργάνωσης LIS). 

Εργαστήριο Κ4-104, Εργαστήριο κοσμητολογίας I, τομέας Αισθητικής και Κοσμητολογίας. Το εργαστήριο αυτό χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση των φοιτητών στην κοσμητολογία αλλά και για συναφείς ερευνητικούς σκοπούς. Περιέχει εξοπλισμό ελέγχου ποιότητας και αποδοτικότητας προϊόντων κοσμητολογίας και αναλυτικό εξοπλισμό.

Εργαστήριο Κ5-208, Εργαστήριο κοσμητολογίας II, τομέας Αισθητικής και Κοσμητολογίας. Το εργαστήριο αυτό χρησιμοποιείται κατά βάση για την εκπαίδευση των φοιτητών στην κοσμητολογία.

Εργαστήριο Κ4-103, Εργαστήριο αναλυτικής χημείας, έδρα του εργαστηρίου, τομέας Ιατρικών Εργαστηρίων. Αποτελεί την έδρα του εργαστηρίου και περιέχει κατά βάση αναλυτικό εξοπλισμό. Το εργαστήριο αυτό θα αποτελέσει ένα σύγχρονο αναλυτικό εργαστήριο όπου θα συγκεντρωθεί παλιός και νέος αναλυτικός εξοπλισμός των δύο εργαστηρίων και θα μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί από κοινού.